All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Handelsbetingelser

  Ladtank.dk drives og ejes af Cogetil og du er derfor underlagt samme handelsbetingelser

  1. ANVENDELSESOMRÅDE OG GYLDIGHED

  Ethvert salg og enhver leverance fra Cogétil Scandinavia ApS – herefter benævnt Cogétil – sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andre vilkår er skriftligt aftalt med Cogétils medkontrahent. Enhver afvigelse fra nærværende salgs-  og  leveringsbetingelser,  som  måtte  være  anført  i  købers  ordre  eller  lignende,  er  derfor ikke en del af aftalegrundlaget mellem Cogétil og køber, medmindre skriftlig accept deraf foreligger fra Cogétil.
   

  2. TILBUD

  Afgiver Cogétil tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til Cogétil senest 4 uger efter tilbudets datering.
   

  3. RETURVARER/AFBESTILLING

  a. Returvarer modtages kun efter forudgående accept fra Cogétil. Forsendelse sker for
  købers regning og risiko.
  b. Ved afbestilling har Cogétil ret til at fakturere køber for indkøbte materialer, medgået
  arbejdsløn og avancetab, dog minimum et beløb svarende til 20 % af købesummen.

  4. PRISER & EKSPEDITIONSGEBYR

  a. Priser er medmindre andet angives ab lager samt excl. moms, emballage og montørassistance.
  b. Cogétil tager udtrykkeligt forbehold for forhøjelse af den i tilbud anførte pris i følgende
  tilfælde:
  • Prisstigninger af enhver art på materialer til brug for leve-rancen på mere end 3% fra
  tidspunktet for aftalens indgåelse til det aftalte leveringstidspunkt.
  • Ændringer i afgifter eller toldsatser.
  I ovennævnte tilfælde er Cogétil berettiget til at regulere prisen med den fulde difference.
  Cogétil er berettiget til at beregne et ekspeditionsgebyr for alle ordrer under kr. 500.
   

  5. MONTERING

  a. Eventuel montørassistance, udover det i ordrebekræftelsen opgivne, ved opstilling,
  beregnes til de enhver tid gældende montørsatser.

  b. Skulle Cogétils montør efter aftalt fremmøde hos køber eller dennes kunde blive
  forhindret i at udføre sit arbejde, og dette ikke skyldes Cogétils forhold, er Cogétil
  berettiget til at fakturere køber for medgåede udgifter til transport samt arbejdstid.
   

  6. BETALINGSBETINGELSER/EJENDOMSRET

  a. Betaling skal ske kontant senest netto 15 dage efter fakturadato eller i henhold til
  ordrebekræftelse.
  b. Leverancen forbliver Cogétil’s ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Har køber
  ikke senest 1 måned efter forfaldsdagen betalt det skyldige beløb, er Cogétil berettiget
  til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, gøre ovennævnte ejendomsforbehold
  gældende samt kræve morarente og erstatning for det tab, Cogétil
  har lidt.
  c. Efter forfaldsdagen beregnes der renter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt
  måned.
  d. Enhver forsinkelse med betalingen giver endvidere Cogétil ret til at tilbageholde yderligere
  leverancer, indtil betaling sker, samt fordre betryggende sikkerhedsstillelse til
  sikkerhed for fremtidige leverancer. Derudover har Cogétil ret til at hæve aftalen og
  kræve erstatning for ethvert tab i anledning af købers misligholdelse, herunder avancetab.
  e. Ved levering og montering af delleverancer forbeholder Cogétil sig retten til at fakturere
  køber a’conto for de enkelte delleverancer.
  f. Køber er ikke berettiget til i købesummen at modregne med noget krav, som ikke er
  skriftligt anerkendt af Cogétil.
  g. Er varen købt online trækkes pengene fra din konto når varen afsendes
   

  7. FORSENDELSE OG FORSIKRING

  a. Forsendelse og forsikring sker i henhold til Incoterms, ”Ex Works”.
  b. Såfremt Cogétil skal levere materialer samt foretage montage, påhviler det køber at
  sikre, at der fra dennes eller bygherres side er tegnet all-risk forsikring af en sådan
  størrelse, at Cogétil’s materialer er dækket fuldt ud i tilfælde af en forsikringsbegivenhed.
  Cogétil kan kræve dokumentation for, at all-risk forsikring er tegnet, førend montage
  foretages.
  c. Ved arbejder, som Cogétil udfører på bestående bygninger eller anlæg, påhviler det
  køber at sikre, at Cogétil er medforsikret på bygherres Bygnings-, Løsøre-, og Driftstabsforsikring,
  således, at der i skadestilfælde ikke kan rettes krav/regreskrav mod
  Cogétil.
   

  8. LEVERINGSTID

  a. Såfremt et bestemt tidspunkt for leveringen ikke er aftalt mellem Cogétil og køber,
  men der i stedet er angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses
  dette tidsrum for at løbe fra indgåelsen af aftalen.
  b. I det omfang Cogétil ikke har modtaget de nødvendige specifikationer, tegninger mv.
  til brug for leverancens udførelse, udskydes leveringstidspunktet – respektivt starttidspunktet
  for ovennævnte tidsrum – indtil køber har givet Cogétil de ønskede oplysninger.
  Cogétil har pligt til – inden rimelig tid – at gøre køber opmærksom på, hvilke
  oplysninger Cogétil mangler for at kunne udføre leverancen.
  c. Leveringstiden opgives med forbehold af strejke, lock-out eller andre force majeure
  situationer, herunder med forbehold for mangler eller forsinkelse af leverancer fra
  Cogétils underleverandører.
  d. Kan køber ikke aftage leverancen til aftalt tid, skal denne uden ugrundet ophold
  underrette Cogétil telefonisk og skriftligt samt oplyse årsagen til forsinkelsen,
  og hvornår levering kan finde sted. Cogétil er kun forpligtet til at acceptere en udskydelse
  af leveringstidspunktet, såfremt køberen godtgør Cogétils dokumenterede
  udgifter ved udskydelsen. Udskydelse af leveringstidspunktet fritager ikke køber for
  at erlægge købesummen til det aftalte tidspunkt.
   

  9. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

  a. Det påhviler køber umiddelbart ved leveringen at undersøge varens tilstand grundigt
  og i tilfælde af mangler straks – og senest inden 5 dage fra leveringen af varen - at
  reklamere skriftligt til Cogétil.
  b. Hvis køber senere bliver bekendt med mangler, der trods grundig undersøgelse ikke
  kunne konstateres ved leveringen, skal køber straks efter konstateringen af forholdet
  reklamere skriftligt til Cogétil. Køber skal dog under alle omstændigheder reklamere
  inden 12 måneder efter leveringen af varen.
  c. Hvis køber ikke reklamerer som foreskrevet ovenfor, mister køber retten til at fremsætte
  krav mod Cogétil i anledning af det mangelfulde forhold.
   

  10. ANSVAR FOR MANGLER

  a. Foreligger der en berettiget og rettidig reklamation skal Cogétil foretage udbedring
  af manglen ved omlevering eller afhjælpning, efter Cogétils eget valg. Udbedring skal
  ske inden for rimelig tid. Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber
  ikke yderligere krav mod Cogétil i den anledning.
  b. Hvis Cogétil ikke inden for rimelig tid opfylder sine udbedringsforplig-telser, er køber
  i første omgang alene berettiget til skriftligt at fastsætte en rimelig sidste frist for udbedring.
  Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber ikke yderligere
  krav mod Cogétil i den anledning.
  c. I det omfang udbedring ikke er sket inden udløbet af fristen i pkt. 10.b, kan køber
  efter eget valg forlange udbedring eller forholds-mæssigt afslag i prisen. Er manglen
  væsentlig, kan køber i stedet ophæve købet af den mangelfulde del af leverancen.
  d. Cogétil påtager sig intet ansvar for følger af, at mangelfulde varer indsættes i et byggeri/
  anlæg.
  e. Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-, fabrikations- og materialefejl
  ved de leverede materialer samt mangelfuldt udført montagearbejde (Reklamationer
  over overfladeskader accepteres kun, hvis køber har foretaget den rette
  overfladebehandling og vedligeholdt konstruktionen)
  f. Ved omlevering og afhjælpning dækker Cogétil kun udgiften til nye varer/reservedele.
  Omkostninger til montør, fragt mv. i forbindelse med omleveringen og/eller afhjælpningen
  afholdes af køber. Dette gælder uanset om Cogétil har installeret varen/
  reservedelen for køber.
  g. Afhjælpning af mangler af tredjemand for Cogétils regning, kan kun ske efter skriftlig
  accept fra Cogétil.
  h. I tilfælde af at mangler ikke udbedres, jf, ovenfor pkt. 10.c, er Cogétil erstatningsansvarlig
  overfor køber i overensstemmelse med dansk rets alm. regler med følgende
  begrænsninger: Cogétils erstatningsansvar er begrænset til fakturaprisen på den
  mangelfulde leverance. Cogétils erstatningsansvar er endvidere begrænset som
  fastsat i pkt. 12 nedenfor.

  11. PRODUKTANSVAR

  a. Cogétil er kun ansvarlig for produktansvar mht. leverede produkter og reservedele i
  det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
  b. Cogétil er kun ansvarlig – vedrørende forhold der ikke er omfattet af produktansvarslovgivningen
  – for produktskader på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises,
  at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået af Cogétil.
  c. Uanset ovennævnte kan erstatningen aldrig overstige fakturaprisen på den leverance
  fra Cogétil, hvori det defekte produkt indgår, dog begrænset til DKK 1.000.000,00
  incl. renter og omkostninger.
  d. Cogétils ansvar er endvidere begrænset som fastsat i pkt. 12 nedenfor.
  e. Cogétil er ikke – uanset ovennævnte – ansvarlig for produktskader som ikke er dækket
  af den af Cogétil til enhver tid tegnede produktansvarsforsikring.
  f. I den udstrækning Cogétil måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er
  køberen forpligtet til at holde Cogétil skadesløs i samme omfang, som Cogétils ansvar
  er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand
  fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
  punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen er forpligtet til at
  lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod
  Cogétil på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
   

  12. ANSVARSBEGRÆNSNING

  a. Cogétil er under ingen omstændigheder – vedrørende mangler og produktansvar
  - ansvarlig for indirekte skader og/eller tab af nogen art, herunder dagbods- eller
  konventionalbodskrav, som køberen måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers
  driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende tab.
  b. Selvom Cogétil i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen,
  kan dette ikke bevirke, at Cogétil har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre
  tilfælde end det konkret aftalte.
   

  13. OPHAVSRET

  a. Tegninger, modeller og tekniske dokumenter som udleveres til købe-ren, forbliver
  Cogétils ejendom og må ikke kopieres eller udnyttes på anden uretsmæssig måde.
  b. For produkter som fremstilles i henhold til købers specifikationer, har køber ansvaret
  for krænkelser af tredjemandsrettigheder, f.eks. patent-rettigheder eller anden immaterialret.
  c. Køberen skal friholde Cogétil for ethvert krav, som Cogétil bliver mødt med som følge
  af en påstand om en krænkelse af immaterielle rettigheder iht. pkt. 13.b.
   

  14. FORCE MAJEURE

  a. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Cogétil, når de indtræffer efter
  aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: arbejdskonflikt og enhver anden
  omstændighed, som Cogétil ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller
  uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
  valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, naturkatastrofer,
  almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder samt mangler ved eller forsinkelse
  fra leverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
  b. Cogétil er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen, når dens
  opfyldelse inden for rimelig tid, bliver umuliggjort pga. en eller flere af ovennævnte
  omstændigheder.
  c. Køber har alene ret til at hæve en indgået aftale på grund af forsinkelse som ovenfor
  nævnt, hvis denne har varet i mere end 3 mdr.
   

  15. VÆRNETING OG LOVVALG

  a. Eventuelle tvistigheder mellem parterne skal efter Cogétils valg afgøres ved Retten i
  Aalborg eller Sø- og Handelsretten.
  b. Afgørelsen skal træffes efter dansk ret med undtagelse af de danske lovvalgsregler.